STU Ergo Hestia S.A.

Lis 25, 2011 przez

STU Ergo Hestia S.A.

Paliwo, przeglądy, wymiana opon, bieżące naprawy, ubezpieczenie – wydatki użytkowania auta, to istotna pozycja w portfelu każdego kierowcy. Chcąc je obniżyć, tankujemy na tańszych stacjach, czynimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaźnionych zakładach i staramy się jeździć ekonomicznie. Kiedy jednak przybywa czas kupna ubezpieczenia niejednokrotnie automatycznie wydłużamy polisę u obecnego ubezpieczyciela, nie weryfikując innych ofert na rynku. Aczkolwiek OC i AUTOCASCO to pozycje, na jakich można co niemiara zaoszczędzić. Dlatego warto wiedzieć, jak można ograniczyć składkę za polisę. Przede wszystkim godzi się pilnować momentu, w którym nasza obecna polisa OC dobiega finiszu. To bowiem – wyłączając kilka przypadków formułowanych w ustawie – jedyny moment w roku, gdy możemy zmienić zakład ubezpieczeń i tym samym uzyskać szansę na tańsze ubezpieczenie. Jeśli nie wypowiemy OC przed jego upływem – najpóźniej jeden dzień przed końcem istnienia obecnej polisy – ubezpieczenie instynktownie przedłuży się na następne 12 miesięcy. Jest to reguła wynikająca z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i z przykrością stwierdzam nie ma od niej odwrotu. Co więcej, jeżeli zdecydujemy się na wymówienie ubezpieczenia – powinniśmy dostarczyć je ubezpieczycielowi na piśmie. W takim razie najpoprawniej zapisać adekwatną datę w kalendarzu i, widząc, że ubezpieczenie dobiega końca, z wyprzedzeniem porównać oferty na rynku. Można też zostawić numer w wybranej jednostce, która w należytym momencie przypomni nam o kończącym się OC. O sumie, jaką zapłacimy za OC i AC decyduje również sposób w jaki prowadzimy pojazd. Zasada jest prosta: kto podąża bezpiecznie, płaci skromniej. Wobec tego jeżeli interesuje nas tanie ubezpieczenie samochodu nerwy za kierownicą najprawidłowiej trzymać na wodzy. Ubezpieczyciele cenią kierowców jeżdżących bez uszczerbku, przyznając im na ogół po 10% zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy. Tego typu rabaty przeważnie można również przenieść w razie zmiany towarzystwa ubezpieczeń. Tym samym, jeśli na przestrzeni wielu lat korzystania z usług jednej firmy wypracowaliśmy na przykład 50 proc. zniżki, w przypadku zmiany firmy ubezpieczeniowej osiągniemy co bynajmniej taką samą zniżkę jak do tego czasu. Coraz więcej ubezpieczycieli dopuszcza również transfer zniżek z OC na AUTO-CASCO. Tym samym, jeżeli jeździmy bez ryzyka, możemy spodziewać się nie tylko na tanie OC, ale także na zmniejszenie stawki za AUTO-CASCO. Istotnym detalem wpływającym na cenę ubezpieczenia jest też liczba lat i doświadczenie kierowców auta – im dłuższy staż za kierownicą, tym większa szansa na ponętną cenowo polisę. Ubezpieczyciele nierzadko rozpoczynają też współpracę z klientami biznesowymi, tworząc z nimi wzajemne propozycje. Atrakcyjną formą jest bancassurance, czyli współpraca towarzystwa ubezpieczeń z bankiem, wskutek której użytkownicy otrzymują preferencyjne propozycje np. na ubezpieczenia komunikacyjne. Wobec tego w poszukiwaniu tańszego OC warto sprawdzić, czy na przykład bank, w jakim mamy konto osobiste, współdziała z firmą ubezpieczeniową. Dla przykładu klienci ING Banku Śląskiego otrzymują w Liberty Direct 10% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki takiemu rabatowemu możemy zarobić nawet kilkaset złotych jeżeli np. kupujemy OC i AUTO-CASCO. Z kolei, tańszą polisę AUTOCASCO będzie łatwiej kupić jeśli jeździmy dobrze asekurowanym autem, cieszącym się niewielką wziętością wśród złodziei. Większość ubezpieczycieli lubi ten fakt i wręcza niższe stawki dla ich posiadaczy. Poza dobraną marką, o oszczędności na składce zadecyduje również miejsce, gdzie w większości wypadków parkujemy samochód. Jeśli jest to garaż lub parking strzeżony – wówczas zapłacimy skromniej. Pod tym samym kątem ubezpieczyciel oceni też zabezpieczenia antywłamaniowe pojazdu. Tu z kolei bardzo istotne są różnorodnego rodzaju specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczególności wszelkie współczesne technologie pozwalające zlokalizować samochód. Jednak nawet takie udogodnienia nie będą miały znaczenia, jeżeli posiadacz pojazdu nie będzie pamiętał o zachowaniu nieodzownych środków przezorności, jak na przykład domykanie okien, drzwi tudzież bagażnika, a przede wszystkim pilnowanie kluczyków.

Ergo Hestia

Szefostwo Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na radzie prasowej pochwalił się fenomenami ucieleśnienia nowego planu obsługi konsumenta. Firma doszła w swoim czasie do morału, iż najważniejszym szczegółem rentowności, który wpływa na wyobrażenie firmy ubezpieczeniowej nie są warunki sprzedaży polis, lecz sposób likwidacji szkód. Po pierwsze zatem, usprawniono całodobowy proces zgłaszania szkód na telefon. Po drugie, przyspieszono dotarcie opiniodawców do klienta (nie dalej niż w ciągu 48 godzin). Po trzecie, odstąpiono z biur lokalnych i stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkód, do jakiego w postaci elektronicznej dopływają materiały od opiniodawców. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki włączono pierwszą w kraju możność porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, który odpowiada na pytania o procedury związane z likwidacją szkód. Na szczęście idzie też kontaktować się z żywym człowiekiem i w dowolnej sekundzie posiąść wiedzę na temat aktualnego stanu likwidacji szkody. Jednym z efektów takiego systemu jest ogromne zwiększenie szybkości terminu likwidacji szkód, który dzisiaj wynosi odrobinę ponad 30 dni. Tu pożądane byłoby niemniej dojrzeć, że w sytuacji, kiedy cała procedura obsługi szkody leży po stronie towarzystwa ubezpieczeń, a kontrahent ma jedynie ją zgłosić, jest to i tak dłużej aniżeli ustawowy termin wynoszący optymalnie 30 dni. Najciekawszym aczkolwiek rozwiązaniem które dostarcza Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja poniektórych, niedużych szkód bez niezbędności wyczekiwania na oględziny przez rzeczoznawcę. W razie takich zajść jak np. wybicie szyby czy uszkodzenie zamka w czasie włamania i tak dalej, o ile szkoda nie przewyższa 1500 złotych, wystarczy przesłać do jednostki paragon za sporządzoną naprawę. Stwarza to bezspornie możność nadużyć, ale per saldo towarzystwo ubezpieczeń oszczędza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Naturalnie bardzo wysokie wydatki ucieleśnienia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie między innymi oszczędzając na wypłatach: spadła liczba zdarzeń ubezpieczeniowych, zmniejszyła się średnia wielkość wypłacanego świadczenia oraz wzrosła liczba konsumentów odnawiających swe polisy w tej spółce.

Ergo Hestia

Odnosząc się do zagadnienia terminów likwidacji szkód w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych podajemy niżej wymienione uzasadnienia, jakie mają na celu w poręczny sposób ukazać powyższą tematykę. W zależności od modelu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody modyfikowane są w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy aut mechanicznych, termin likwidacji szkody określony jest w artykul. 14 ustęp. 1 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, U.f.g. i Pbuk (Dz.U. Nr 124, pozyc. 1152 ze zmian.) towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłaty świadczenia w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia obwieszczenia o krzywdzie. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, jeżeli w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwu ubezpieczeń bądź wielkości świadczenia, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy prowadzeniu odpowiedniej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w czasie 90 dni od dnia złożenia ogłoszenia o szkodzie. Ustawa przypuszcza jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności towarzystwu ubezpieczeń lub też zdefiniowanie wielkości zadośćuczynienia uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zakład ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do wykonania postępowania wyjaśniającego we prywatnym zakresie i zastosowanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Jednak bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w czasie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Osoba uprawniona do zadośćuczynienia nie może odmówić przyjęcia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjęcie nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Dochodzenie tych roszczeń nie będzie jednak możliwe wówczas, gdy zostanie zawarta ugoda – ugoda jest umową i jej postanowienia wiążą obie strony i jej rozwiązanie wymaga porozumienia się dwóch stron. W przypadku wypłaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyć, że nie stanowi ona kompletnego zadośćuczynienia zgłaszanych żądań. W przypadku niemożności zaspokojenia żądań poszkodowanego w całości lub w części w terminie 30 dni towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać na piśmie przyczyny zwłoki, jak również przypuszczalny termin zajęcia finalnego stanowiska co do zapłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 14 ust. 3a powołanej uprzednio ust., w przypadku niezapłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niespełnienia obowiązku zawiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i zakładanym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możność powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która wykorzysta wówczas zaplanowane prawem środki nadzorcze. W wypadku zajścia nieusprawiedliwionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoźnika, czy też OC w życiu prywatnym, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w czasie 30 dni, licząc od daty otrzymania ogłoszenia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności nieodłącznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wielkości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy prowadzeniu stosownej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w czasie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Zgodnie z § 3 powołanego artykułu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, które są korzystniejsze dla uprawnionego do zadośćuczynienia, niż terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego. Także w wypadku ubezpieczeń dobrowolnych – zgodnie z artyk. 16 ust. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr. 124, pozyc. 1151 ze zm) – jeżeli towarzystwo ubezpieczeń nie zachowa terminu zapłaty świadczenia zaplanowanego w umowie, lub też w kodeksie cywilnym, jest zobowiązany do pisemnego obwieszczenia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemożności wynagrodzenia zgłaszanych żądań. W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługują odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wysokości odsetek. Jak widać, istnieją pewne różnice pomiędzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiązkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego przepisy ustaw. o ubezpieczeniach obowiązkowych regulujące kwestię czasu trwania postępowania likwidacyjnego są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a więc nie jest możliwe stosowanie innych terminów – oczywiście termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iż towarzystwo ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania przed upływem tego terminu. W wypadku zaś ubezpieczeń dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazując 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczają przyjęcie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, że będzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejną różnicą pomiędzy regulacjami określającymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiązkowych górnej granicy czasu likwidacji szkody w wysokości 90 dni od dnia złożenia obwieszczenia o stracie, przy czym przekroczenie tego terminu jest możliwe – jak było już mówione uprzednio – jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości zadośćuczynienia uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujące kwestię terminu likwidacji szkody zawierają także różnice dotyczące możliwości nakładania przez K.n.f. na towarzystwa ubezpieczeń sankcji z tytułu bezpodstawnej zwłoki w wypłacie zadośćuczynienia, jak również niespełnienia obowiązku ogłoszenia poszkodowanego o przyczynach zwłoki w wypłacie świadczenia i prawdopodobnym terminie jego zapłaty – o ile w ubezpieczeniach obowiązkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek nałożenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczeń dobrowolnych decyzję o nałożeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza się, iż ubezpieczający kwestionują wysokość odszkodowania. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakładu ubezpieczeń i wniesienia odwołania, towarzystwa ubezpieczeń – choć najczęściej niesłusznie – traktują je jako zgłoszenie okoliczności wymagających wyjaśnienia, a co za tym idzie pozwalających na wypłatę odszkodowania w 14 dni po ich wyjaśnieniu. Zdarza się także, iż zakłady ubezpieczeń, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalają termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo złożone przez skarżącego. Procedury te jednak nie wiążą osoby składającej to pismo, gdyż jedynymi wiążącymi terminami są terminy zawarte w powyżej omówionych przepisach regulujących kwestię terminu likwidacji szkody. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne, jakie wprowadzałyby odrębny termin odpowiedzi na pismo odwoławcze od stanowiska zakładu ubezpieczeń. Nadto, zauważyć należy, iż zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczeń przez osobę składającą odwołanie jest najczęściej jedynie żądaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zakład ustaleń, a nie zgłoszeniem okoliczności wymagających tłumaczenia. Dlatego też, w związku z faktem, że składane odwołania mają najczęściej ścisły związek z przyjęciem przez zakład ubezpieczeń błędnych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyć się w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkować ewentualnym naliczeniem odsetek za zwłokę w likwidacji szkody. Zdarzają się również przypadki, gdy osoba uprawniona do zadośćuczynienia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczeń dodatkowe informacje mające wpływ na proces likwidacji szkody, bądź kwestionuje rozwiązania przyjęte przez zakład ubezpieczeń np. na podstawie błędnych bądź niepełnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania – wówczas odwołanie takie w pewnych sytuacjach może być zakwalifikowane jako okoliczność do wytłumaczenia, jednak winna być ona wyjaśniona w możliwie najkrótszym terminie tj. przy prowadzeniu stosownej staranności.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 7.1/10 (15 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)
STU Ergo Hestia S.A., 7.1 out of 10 based on 15 ratings

Podobne

Podziel się!